บทความเครื่องช่วยฟัง

บทความ

เครื่องช่วยฟัง

บุคคลทั่วไปหรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาได้ยินหรือการรับรู้เสียงลดลง หูตึง หูหนวก ที่ส่วนใหญ่มักเกิดจากประสาทหูเสื่อมตามวัย ความผิดปกติแต่กำเนิด การได้ยินเสียงดังมากกว่าปกติเป็นเวลานาน อุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง (Hearing Aid) คือ เครื่องขยายเสียงขนาดเล็ก ทำหน้าที่เสียงจะปรับและแปลงเสียงให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ สามารถช่วยให้คุณได้กลับมาได้ยินเหมือนเดิมอีกครั้ง

แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง

ตามปกติแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังถูกผลิตขึ้นโดยใช้ปริมาณแร่ธาตุปรอทเพื่อช่วยในการนำไฟฟ้าและทำให้ส่วนประกอบภายในมีเสถียรภาพ แต่ปรอทไม่ควรใช้ในการผลิต แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังอีกต่อไป การเลือกซื้อควรจะเลือกแบตเตอรี่แบบใหม่ที่ปราศจากสารปรอท (Mercury-Free Zinc Air) ที่ใช้สารสังกะสี เป็นวัตถุดิบ แทนที่สารปรอทแบบเก่าซึ่งเป็นพิษต่อร่างกาย และทำลายสิ่งแวดล้อม

ประสาทหูเสื่อม

ภาวะที่ได้ยินเสียงลดลง หรือไม่ได้ยินเลย ซึ่งส่วนใหญ่ เกิดจากหูเสื่อมตามวัย อุบัติเหตุ ความผิดปกติแต่กำเนิด การรับเสียงดังเกินไปและนานเกินไป โดยทั่วไปประสาทหูจะเริ่มเสื่อมลงตั้งแต่อายุ 20 ปี จนสร้างปัญหาเรื่องการได้ยินเมื่ออายุประมาณ 55-65 ปี เมื่อหูเสื่อมแล้วไม่มีทางกลับมาได้ยินชัดเจนเหมือนเดิม

การบริหารจัดการเครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการทางการได้ยินสิทธิบัตรทอง หลังพบอาการบกพร่องทางการได้ยิน แพทย์ตรวจรักษาได้รับเครื่องช่วยฟังไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่งผู้สูญเสียการได้ยินจะได้รับการตรวจประเมินระดับการสูญเสียการได้ยินโดยแพทย์เฉพาะทาง และพิจารณาใส่เครื่องช่วยฟัง

การได้ยิน

วันการได้ยินโลก

เนื่องในวันการได้ยินโลก (World Hearing Day) ประจำปี 2561 องค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 3 มีนาคมของทุกปี เป็นวันการได้ยินโลก เพื่อรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ประชากรโลกตระหนักถึงความสำคัญของการได้ยิน และการป้องกันการสูญเสียการได้ยิน หรือหูเสื่อม ปัจจุบันทั่วโลกมีประชากรที่มีปัญหาการได้ยิน 360 ล้านคน ในประเทศไทยพบกว่า 2.7 ล้านคน 

การตรวจวัดระดับการได้ยิน

การจะใส่เครื่องช่วยฟังให้กับผู้มีปัญหาการได้ยิน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจวัดระดับการได้ยินก่อนว่าสูญเสียระดับใด จึงจะสามารถเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับการได้ยินได้ และปรับจูนเครื่องช่วยฟังให้เข้ากับย่านความถี่ที่คนไข้สูญเสียการได้ยิน ผู้ใช้จึงจะได้ประโยชน์จากเครื่องช่วยฟังที่สุด