สิทธิหลักประกันสุขภาพ

” สิทธิหลักประกันสุขภาพ สำหรับคนพิการทางการได้ยินสิทธิบัตรทอง หลังพบอาการบกพร่องทางการได้ยิน สามารถรับ เครื่องช่วยฟัง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย “

นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการว่าเป็นกลุ่มประชากรที่จำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยจัดสรรงบ สิทธิหลักประกันสุขภาพ สำหรับคนพิการให้สามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการได้อย่างทั่วถึง ตามความจำเป็นและตามมาตรฐานที่กำหนด การให้บริการเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูญเสียการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ปี 2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560

สิทธิหลักประกันสุขภาพ

งบค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ประกอบด้วย 9 รายการ ได้แก่  กายภาพบำบัด  กิจกรรมบำบัด การแก้ไขการพูด จิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด การฟื้นฟูการได้ยิน การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น  Early Intervention และ Phenol block ทั้งนี้ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง เมื่อมีภาวะบกพร่องของร่างกาย ซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ ก็จะได้รับบริการการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การแก้ไข และการฟื้นฟูความเสื่อมสมรรถภาพความพิการของร่างกายและจิตใจ  ส่วนบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง สำหรับคนพิการทางการได้ยินสิทธิบัตรทอง ซึ่งผู้สูญเสียการได้ยินจะได้รับการตรวจประเมินระดับการสูญเสียการได้ยินโดยแพทย์เฉพาะทาง และพิจารณาใส่เครื่องช่วยฟัง  สำหรับเกณฑ์ในการใส่เครื่องช่วยฟัง ต้องเป็นผู้มีสิทธิและได้รับการจดทะเบียนเป็นคนพิการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ